תנאי שימוש:

תקנון אתר מכירות ראויל שופ

ברוכים הבאים לאתר הקניות   WWW.ROYALSHOP.CO.IL של חברת רויאל ק.מ השקעות בע"מ  (להלן: "רויאל שופ") , אתר זה מוגש לקדם ולעייל קנית מוצרי הבית בנוחות ובמהירות.

האתר מנוהל ע"י חברת רויאל ק.מ השקעות בע"מ  מרח' הראשי, עין אל סהלה , בסמ"ה  3002300.

כל אדם ו/או תאגיד המבצע פעולה באתר מצהיר בכך, כי קרא התקנון , כי הבין תוכנו, כי הינו מסכים להוראות הקבועות בתוכו וכי הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה , ולא תהיה לו כל טענות ו/או תביעה מטעמו כנגד רויאל שופ ו/או מנהלה , למעט טענות הקשורות בהתחייבויות המפורטת על פי תקנון זה . ">בכל שאלה ניתן לפנות למוקד באמצעות הטלפון_046201808 _ ו/או בפקס_046180656 _ או בדואר אלקטרוני_info@royalshop.co.il  _.

1.חברת רויאל שומרת לעצמה את זכות לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף פרטים עפ"י שיקול דעתה, ללא התחייבות להודעה מקדימה, יובהר בזאת ששימוש באתר מאחר שעדכון כאמור מהווה להסכמה על העדכון.

2. התקנון מנוסח בלשון הזכר מטעמי נוחות בלבד, אך הוא מתייחס לגברים ולנשים כיחד.

3.כל אדם ו/או תאגיד המחזיק בכרטיס אשראי בתוקף ומקורו אחד מחברות האשראי בישראל, הוא רשאי בכך לקנות באתר, במידה והוא בטווח שירותי המשלוחים. 

4.רויאל שופ שומרת לעצמה זכות לא לאפשר ללקוח, למרות האמור לעיל, מכל סיבה שהיא וזה ללא צורך לתת נימוק כלשהוא בייחס לאותו עניין.

5.שירותי רויאל שופ מוענקת באזורים מסוימים ברחבי הארץ המתעדכנות מדי פעם, בהקלדת ישוב מגורך תקבל הודעה אם הישוב נכלל באזורי החלוקה המגדרות או לא .

 6.יובהר, שאין ביכולת רויאל שופ לספק מוצרים לישוב שאינו נכלל באזורים המגדרים.

7. ניתן להזמין באתר רויאל שופ 24/7 שעות ביממה, למעט בזמנים  שמשפרים את האתר ו/או לכל סיבה אחרת.

8.אספקת הזמנה תהיה בזמנים המיועדים לכך, שאפשר לבחור באתר במהלך ההזמנה .

9.יובהר, שייתכן שינויים במועדים להספקת ההזמנה ו/או פעילויות האתר, הכול לפי שיקול דעת חברת רויאל שופ.

10.בלי לקבל הרשאה מפורטת מראש חברת רויאל שופ, אינך רשאי לבצע פעולה מהמפורטות להלן:

שימוש מסחרי ו/או שימוש בתוכנו לרבות מידע, סרטונים, תמונות, מוצרים לשם יצירת מאגר.     להעתיק, לשחזר, לשנות, להעביר, לתרגם, לבצע הנדסה חוזרת, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ולאחסן תוכן כולו או חלקו.                                                                                                 להציג תוכן מהאתר באופן גלוי או סמוי או בכל דרך אחרת המשנה את עיצובם המקורי באתר.       לשבת או להפר כל זכות של משתמש באתר, אי עמידה במגבלות אלו מהווה למניעה גישתך לאתר ו/או לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על פי דין.

תהליך הקניה והתשלום:

11.הלקוח המבצע קניה באתר יבחר את המצרים אותם הוא מבקש לרכוש מתוך הרשימות (להלן: "ההזמנה").

12.במהלך ההזמנה יבחר הלקוח הזמן המבקש להספקת ההזמנה לפי לוח הזמנים המיועדים, מועד ההספקה המינימלי 6 שעות אחרי ביצוע ההזמנה.

13.עם סיום ההזמנה יזין הלקוח מספר כרטיס האשראי, שפרטיו יהא מאבטחים לצורך התשלום לאותו מוצרים שביקש הלקוח.

14.במהלך סיום ההזמנה, יוצג ללקוח מועד חיוב ומספר התשלומים האפשריים.

15. בסיום ההזמנה יקבל הלקוח לטלפון ו/או לדואר האלקטרוני הודעה בזמן ההספקה ומספר ההזמנה לצורך העיקוב.

16.הלקוח מתחייב עם סיום ההזמנה להיות בבית בזמן ההספקה, ובמידה ולא יהיה ולא יהיה אדם אחר, לקוח ישא באחריות על טריות המצרים שספקו לו.

17.השליח יהיה רשאי למסור ההזמנה למי שיהיה נוכחי במקום או להשאיר בסמוך לדלת ביתו של הלקוח במידה והוא לא נמצה בבית.

18.מינימום ההזמנה הוא 250 ₪ ודמי המשלוח יהיו 29.90 ₪ ללא קשר בגודל המשלוח עצמו.

19. רויאל שופ שומרת לעצמה זכות לשנות פרטים הנ"ל, ללא כל הודעה מוקדמת .

המוצרים הנמכרים באתר:

20.רויאל  שופ תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או להחליף את היצע המוצרים באתר, זאת בלי כל הודעה מוקדמת בהתאם לשקול דעתה הבלעדי.

21.הלקוח יהיה רשאי להוסיף לסל הקניות מוצר חסר במלאי ו/או כל מונח אחר, בכך נמליץ על תחליפים במידה וניתן ו/או הלקוח מבקש זאת.

22. במידה והלקוח לא עונה לטלפון שהוזן לצורך תיאום תחליפים, תסופק ההזמנה ללקוח עם החסרים.

23.לא תהיה ללקוח רויאל שופ כל טענה ו/או תביעה נגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד התאריך הינו בפרק הזמן הסביר לפני תום התפוגה.

24. יובהר כי קנית סיגריות לפי החוק מותרת רק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים .

החזרת מוצרים:

25.לקוח יהיה אחראי לעריכת בדיקה להשוואה בין החשבונית להזמנה שנמסרה לו.

26.במקרה של אי התאמה ו/או חוסר שבעות רצון לעניין המוצרים שספקו, באחריות הלקוח לצור קשר עם המוקד תוך 24 שעות ממועד ההספקה.

27. במידה ויש בעיה כלשהיא יהיה ללקוח אפשרות להחלפת ו/או השלמה ו/או החזרה של המוצרים, ולצורך כך חיוב ו/או זיכוי הלקוח.

28. כל החלפה או החזרה כאמור לעיל תחייב הלקוח בדמי המשלוח, הכל לפי שיקול דעת חברת רויאל שופ.

ביטול או שינוי בהזמנה :

29.שיניו או ביטול להזמנה תתבצע לפי שיקול דעת חברת רויאל שופ הבלעדית .

30.ביטול או שינוי בהזמנה תתאפשר אך ורק לפני הספקת ההזמנה ב 6 שעות .

31. לאחר הגעת ההזמנה לביתו של הלקוח לא ניתן לשנות או לבטל ההזמנה .

32.ביטול או שינוי ההזמנה ניתן לעשות באתר או במוקד הטלפוני בלבד.

33.יודגש כי, החזרת מוצרים ו/או ביטול הרכישה תהיה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות חוק הגנה הצרכן, התשמ"א 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח 1968, והוראות חוק כרטסי האשראי התשמ"ו 1986 ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתקבע.

מבצעים:

34.במידה וחברת רויאל שופ תחליט לקיים מבצעים אז יהיה בתוקף עד למועד כפי שנקבע במודעה או עד גמר המלאי!  הכול כפוף לתנאי התקנון.

35. מחיר המבצע יחויב בהתאם ליום ליקוט ההזמנה בלבד ולא לפי מועד הזמנת המוצר, במידה והמבצע נגמר לפני ליקוט ההזמנה אז הלקוח לא יהנה במבצע. 

אבטחת מידע:

36.פרטי המידע האישיים אשר יהיו באתר יישמרו בצירה מאבטחה באתר לפי חוק הגנת הפרטיות תשמ"א- 1981.

37. על אף האמור, רויאל שופ מצהיר שאינו ביכולתו לשמור במידע באופן מוחלט ואינה מתחיבת שהאתר חסין.

38. לפי כך, מובהר שרויאל שופ לא  תהא אחראית במקרה של חרדה ו/או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשל שימוש באתר.

סמכות שיפוט:

39. הסמכות השיפוטית הייחודית היא לבית המשפט בחדרה ויחול עליו הוראות הדין הישראלי בלבד.